АДКРЫТЫ ЛІСТ БЕЛАРУСКІХ РАБОТНІКАЎ І РАБОТНІЦ КУЛЬТУРЫ

На вокладцы: EVERYBODY STRIKE! ад Машы Святагор (жнівень 2020)

Мы, культурныя работнікі і работніцы Беларусі, глыбока ўзрушаныя і абураныя падзеямі апошніх дзён, звязанымі з выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама тым узроўнем нематываванага гвалту і агрэсіі над грамадзянамі і грамадзянкамі нашай краіны з боку афіцыйных уладаў і службаў правапарадку.

9 жніўня прайшлі выбары Прэзідэнта краіны, выбары былі праведзены без удзелу незалежных назіральнікаў, на многіх участках зафіксаваныя выпадкі фальсіфікацыі выбараў пры падліку галасоў, а таксама незлічоныя парушэнні працэдуры галасавання. Выбарчыя камісіі па ўсёй краіне пакінулі свае ўчасткі без абвяшчэння вынікаў у прысутнасці АМАПу, які затрымліваў і збіваў грамадзян, што прыйшлі на ўчасткі вечарам апошняга дня галасавання, каб азнаёміцца з вынікамі.

На працягу апошніх дзён, пачынаючы з 9 жніўня 2020 года органы правапарадку ўжываюць беспрэцэдэнтную па сваім маштабе і ўзроўню агрэсіі сілу ў адносінах да мірных грамадзян і грамадзянак. Выкарыстанне спецсродкаў, такіх як гумовыя кулі, светлашумавыя гранаты, слёзатачывы газ, вадамёты і іншую спецтэхніку, а таксама прымяненне фізічнага гвалту з боку сілавых структур падчас мірных акцый пратэсту супраць бяззбройных людзей парушае грамадзянскія правы, гарантаваныя 35 артыкулам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Мы патрабуем правядзення незалежнага расследавання кожнага акта жорсткасці і гвалту з боку сілавых структур.

На сённяшні дзень колькасць затрыманых грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь па ўсёй краіне дасягае 7000 чалавек. Па словах відавочцаў, іх ўтрымліваюць у нечалавечых умовах: у камерах на 10 чалавек знаходзіцца 40-50 чалавек, што асабліва небяспечна і недапушчальна ў сітуацыі пандэміі COVID-19. Зняволеным адмаўляюць у вадзе, ежы, гігіене і медыцынскай дапамозе, іх родным і блізкім не паведамляюць месцазнаходжанне затрыманых і адмаўляюць у праве на адваката, у адносінах да затрыманых падчас пратэстаў і мірных акцый 9-13 жніўня ўжываюць фізічны і псіхалагічны гвалт. Гвалту падвяргаюцца таксама затрыманыя, якія прымалі ўдзел у мірных пратэстах. Яны былі схоплены супрацоўнікамі службаў правапарадку па дарозе з працы і ў госці, у дварах і ва ўласных транспартных сродках. Мы патрабуем расследавання падобных актаў жорсткасці і службовых злачынстваў з боку праваахоўных органаў.

Мы, ніжэйпадпісаныя, работнікі і работніцы культуры патрабуем:

1. Спыніць гвалт у дачыненні да мірных грамадзян і грамадзянак і прыбраць атмасферу страху з вуліц.

2. Вызваліць усіх палітвязняў і затрыманых.

3. Правесці новыя празрыстыя выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

4. Забяспечыць грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь вольным доступам да інфармацыі і правам на мірныя сходы.

Лічым дзеянні сілавых структур незаконнымі, непрымальнымі і парушаючымі Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, паколькі чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы (артыкул 2 Канстытуцыі РБ).

***

Мы, культурные работники и работницы Беларуси, глубоко потрясены и возмущены событиями последних дней, связанные с выборами Президента Республики Беларусь, а также тем уровнем немотивированного насилия и агрессии над жителями нашей страны со стороны официальных властей и служб правопорядка.

9 августа прошли выборы Президента, выборы были проведены без участия независимых наблюдателей, на многих участках зафиксированы случаи фальсификации выборов при подсчете голосов, а также бесчисленные нарушения процедуры голосования. Избирательные комиссии по всей стране покидали свои участки без оглашения результатов в присутствие ОМОНа, который задерживал и избивал граждан, пришедших на участки вечером 9 августа, чтобы ознакомиться с результатами голосования. 

В течение последних дней, начиная с 9 августа 2020 года органы правопорядка применяют беспрецедентную по своему масштабу и уровню агрессии силу по отношению к мирным гражданам. Использование спецсредств, таких как резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водомётов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны правоохранительных органов и военных во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьёй Конституции Республики Беларусь. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур. 

На сегодняшний день число задержанных граждан Республики Беларусь по всей стране достигает 7000 человек. По словам очевидцев, их содержат в нечеловеческих условиях: в камерах на 10 человек содержатся 40-50 человек одномоментно, что особенно опасно и недопустимо в ситуации пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Заключенным отказывают в воде, еде, гигиене и медицинской помощи, их родным и близким не сообщают местоположение задержанных и отказывают в праве на адвоката, по отношению к задержанным в ходе протестов и мирных акций 9-13 августа применяют физическое и психологическое насилие. Насилию подвергаются также задержанные, не принимавшие участие в мирных протестах, которые были схвачены сотрудниками служб правопорядка по дороге с работы и по личным делам, во дворах своих домов и в собственных транспортных средствах. Мы требуем расследования подобных актов жестокости и должностных преступлений со стороны правоохранительных органов.

Мы, нижеподписавшиеся, работники и работницы культуры требуем:

1. Остановить насилие в отношении мирных граждан, прекратить запугивание и убрать атмосферу страха с улиц. 

2. Освободить всех политзаключенных и задержанных.

3. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. 

4. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации и правом на мирные собрания.

Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции РБ).

***

Екатерина Чехова-Дасько, художница, иллюстраторка, Белорусский союз художников

Алексей Науменко, художник

Анна Самарская, исследователь истории беларуской фотографии

Елена Наборовская, культуролог, куратор художественных проектов

Ольга Мжельская, арт-менеджерка

Антонина Стебур, куратор, исследовательница

Надежда Макеева, художник

Надежда Саяпина, художница

Кацярына Раманчык, менеджар культурных праектаў

Дарья Пушко, скусствовед, лектор, Клуб интеллектуального досуга «Факультатив»

Оксана Гайко, режиссер, актриса, театр Крылы халопа

Анна Смолякова, художница

Настасся Ганчарова мастачка

Ігар Ганчарук, фатограф

Максим Шумилин, фотограф

Алена Протасевич, куратор, фотограф, Мемориальный музей-мастерская Заира Азгура

Артур Камароўскі, паэт, перформер

Алена Казлова, пісьменніца, перакладчыца

Вера Ковалевская, кураторка и редакторка

Алина Стрелковская, искусствовед, СеБелорусский комитет Международного совета музеев (ICOM)

Екатерина Смурага, фотограф

Уладзімір Парфянок, фатограф, куратар выставачных праектаў,Мемарыяльны музей-мастерская Заіра Азгура

Анна Локтионова, арт менеджерка

Павел Кузюкович, артист оркестра, Большой театр РБ

Александр Марченко, режиссер

Алексей Борисенок, куратор современного искусства, исследователь

Николай Пограновский, главный хранитель, ГУ «Мемориальный музей-мастерская З И Азгура»

Канстанцін Варабей , прадзюсар, Майстэрня сацыяльнага кіно

Александр Сильванович, художник

Вікторыя Варабей, сцэнарыстка, Майстэрня сацыяльнага кіно

Екатерина Аверкова, режиссёр

Сергей Смирнов, пианист, сооснователь Nouvelle Philharmonie

Татьяна Ермашкевич, переводчик

Пётр Вачинский, старший научный сотрудник, Мемориальный музей-мастерская З И Азгура

Елена Ге, научный сотрудник

Дарья Амелькович, культурный журналист

Nastya Narunasа,архитектор

Дима Цыпкин виолончелист, сооснователь Nouvelle Philharmonie

Полина Задрейко , музыкант, НАБТ

Олеся Бурдина Драматический театр

Алёна Дербина, музыкант, Республиканская музыкальная гимназия-колледж при БГАМ

Линда Руденко, культурный менеджер, Частное театрально-зрелищное учреждение культуры

Анжелика Крашевская, Центр визуальных и исполнительских искусств “АРТ Корпорейшн”

Александра Моминова, солистка Брестской областной филармонии БГАМ

Кристина Иванцова, дизайнер

Алеусандр Литин, фотограф

Оксана Герасимёнок, музыкант

Дана Антонович, музейщик

Тарас Тарналицкий, журналис

Анна Бергман, контент-менеджер театральных проектов, Частное театрально-зрелищное учреждение культуры

Марина Дашук, театр

Оксана Рябцева, преподаватель, концертный певец, международный эксперт Консерватория г Синань, КНР

Вікторыя Харытонава, фатограф

Анна Балаш, художник, Белорусский Союз Художников

Алексей Андреев, редактор альманах “Монолог”

Алла Савошевич, художница

ЛюдмилаГромыко, театральный критик

Снежана Макаревич, режиссура

Таня Арцімовіч, культурная работніца

Юрий, Яковенк, художник БСХ

Ольга Сосновская, художница Академия Искусств Вены

Ольга Надольская, культурный менеджер

Данііл Шэйка, журналіст

Екатерина Шиманович, сценограф

Екатерина Солодуха, продюсер, Независимая театральная компания “HomoCosmos”

Александр Будько, музыкант, учитель музыки

Ирина Кондратенко, искусствовед, куратор

Максим Сарычев, художник

Дарья Кульша, человек театра

Елена Гурина, художник

Кристина Татуева, юрисконсульт, Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн»

Татьяна Зайдаль, культуролог АРТ Корпорейшн

Ганна Янкута, пісьменніца, перакладчыца

Любовь Дёмкина, руководитель литературной части Белорусского государственного театра кукол

Николай Лавренюк, кинематограф, Кинофестиваль “Лістапад”

Ирина Демьянова, документальное кино

Алексей Борейша, управление по делам культуры БГУ

Настя Каминская, дизайнер

Андрей Волчёк, актёр

Андрей Бельский, начальник осветительного участка в театре

Вольга Пранкевіч, мастачка, мастак-афарміцель, БДМНАіП Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту

Анна Чистосердова, искусство, галерея современного искусства “Ў”

Дарья Потатурко, режиссер

Паліна Хадорык, smm Купалаўскі тэатр

Валентина Киселёва, культура, исскуство, Галерея современного искусства У

Вероника Ивашкевич, художник

Юлия Самойловских, кинопрокат, Минский международный кинофестиваль “Лістапад”

Елена Сидор, ассистент режиссера

Вера Прохорова, дизайнер

Василий Бурдин, художник-график, дизайнер

Александр Веледимович, фотограф, учитель, литератор

Кирилл Гормаш, художник

Сергей Шабохин, художник, куратор, главный редактор портала kalektar org

Светлана Смульская, кандидат искусствоведения, доцент УО “БГУКИ”

Дмитрий Янков, менеджер культурных и социальных проектов

Аня Якубович, художник

Евгения Цыганкова, учитель рисования

Наталья Павлова, ассистент режиссёра ГУ “Брестский академтческий театр имени Ленинского комсомола Беларуси

Ірына Герасімовіч, перакладчыца

Павел Павлють, актёр

Марина Карман, искусствовед, преподаватель студии рисования

Уладзімір Грамовіч, мастак

София Садовская, искусствовед, куратор

Ольга Романова, культуролог ECLAB

Анастасия Авралёва, художница

Алеся Житкевич, художница

Саша Стельченко, режиссёр

Наталля Жарнак, культура

Ирина Лукашенко, культурный менеджер, Артонист

Антонина Дубатовка, актриса Национальный академический театр им Янки Купалы

Уладзімір Пазняк, мастак, выкладчык, Акадэмія Мастацтва ў Шчэціне

Леся Пчелка, фотографка Менеджерка культурных проектов VEHA

Aнна Соколова, художник

Алексей Лунёв , художник

Евгений Курильчик, артист-солист-инструменталист

Екатерина Юхнова, артист-солист-инструменталист

Дмитрий Хлявич, дирижёр хора

Игорь Сукманов, журналист, киновед, программный директор Минского международного кинофестиваля “Лiстапад”

Gleb Amankulov, Artist

Игорь Стахиевич, художник, Артонист

Тамара Басакова, Культура

Светлана Гайдалёнок, педагог театра, Театр Крылы халопа

Святогор Мария, художница

Леонид Нестерук, художник

Михаил Гулин, художник

Антонина Слободчикова, художница

Ольга Костель, балетмейстер

Мария Костюкович, координатор кинофестиваля, кинокритик

Антон Сорокин , художник

Татьяна Килимбет, PR-менеджер

Дмитрий Каракуца, маркетинг

Светлана Владимировна Жуковская, помощник директора

Ангелина Ярош, координатор регионального кинопроката Частное театрально-зрелищное учреждение культуры

Валентина Писаренко, искусствовед

Ольга Веселик, учитель скрипки

Крысціна Дробыш, актрыса

Игорь Авдеев, музыкант симфонического оркестра

Жэня Клёцкін, літаратура, панк-рок, ex-адміністратар ДУК “Лідскі эстрадны аркестр””

Алеся Белявец, рэдактарка, арт-журналістка Часопіс “Мастацтва”

Настасся Жарская, бібліятэка НББ

Алексей Стрельников, театральный критик

Андрэй Лянкевіч, кіраўнік “Месяца фатаграфіі ў Мінску”

Елизавета Бузановская, графический дизайнер

Уладзiслау Машчанка, мастак

Дарья Бриан (Головчик), режиссёр

Алена Иванюшенко, драматург

Светлана Стубеда, преподаватель в БГУКИ

Татьяна Гаврилова, солистка Оперы Большого театра РБ

Аляксей Сапрыкін, актор, Беларускі свабодны тэатар, Арт Сядзіба

Игорь Чищеня, режиссёр документального кино

Валерия Лемешевская, художница, редактор журнала о белорусском искусстве

Елизавета Русальская, иллюстратор

Ксения Гунина-Авербург, художник

Багдан Хмяльніцкі, актор, даследнік Лабараторыя сацыяльнага тэатра

Влад Хвостов, художник и дизайнер

Эльвира Королева, международные социальные проекты

Кацярына Чэкатоўская, драматургіца, акторка Лабараторыя сацыяльнага тэатра

Александр Филиппов, артист Балета БГАМТ

Genady Arkhipau, аrtist/painter

Анна Палей, руководитель Культурно-образовательной платформа « Першы крок» г Мозырь

Яніна Зайчанка , выяўленчае мастацтва, перформанс

Ирина Аверина, актриса Лаборатория социального театра

Сергей Белоокий, художник ОО Белорусский Союз Художников

Георгий Анищенко, музыкант

Владимир Бычков, руководитель коллектива

Альберт Литвин, музыкант

Дарья Сазанович, художница

Мария Адамченко, художник (живописец)

Максим Крекотнев, редактор ММАМ

Алина Деревянко, менеджерка культурных проектов Фонд развития Брестской крепости

Ксения Шталенкова, писатель ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў”

Андрей Пичушкин, художник

Тимофей Панин, художник

Ольга Хатковская, художник компьютерной графики

Ольга Шпарага, философка, критик современного искусства Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси (ECLAB)

Екатерина (Мара) Тамкович, режиссёрка

Юрий Зверев, музыкант

Евгения Балакирева, студентка БГАИ

Яна Алексеенко, режиссёр

Ольга Терешонок, преподаватель

Анна Шевчик, дизайнер

Ольга Буравлёва, режиссёр Большой театр Беларуси

Александр Адамов, художник

Екатерина Майлычка, художник

Ирина Зданевич, дизайн интерфейсов

Дмитрий Кутузов, дизайнер, магистр искусствоведения

Anton Klepke, рublisher childrens books

Яна Сычёва, ДПИ

Валентина Мороз, режиссёр, театральный педагог Лаборатория Социального театра ЕКЛАБ, руководительница концентрации Театр ЕКЛАБ

Константин Селиханов, художник

Святлана Баранкоўская, мастак

Светлана Слынько, бухгалтер

Ирина Поламоренко, клоунада

Елизавета Михальчук, искусствоведка, кураторка

Ганна Панюціч, мастачка

Яна Романовская, художник, дизайнер

Андрэй Саўчанка, тэатр, адукацыя, кіно Тутэйшы тэатр

Алексей Лукьянчиков, звукорежиссёр

Анна Силивончик, художница

Василий Пешкун, художник

Евгений Сиваков, музыкант

Сергей Семёнов, музыкант, учитель

Андрей Анро, художник

Василиса Полянина, художница

Валерия Фомина, бухгалтер Государственное учреждение «Мемориальный музей-мастерская З И Азгура»

Екатерина Муравицкая, музей

Людмила Ролич, художник

Иван Семилетов, художник Союз художников

Рената Степанова, дизайнер

Евгений Шиманович, музыкант

Павел Хайло, художник (Украина)

Елена Чепелева, художник, керамист, сульптор

Ольга Копенкина, куратор, искусствовед

ВалентинаПравдина, сценограф, театральный художник-постановщик

Екатерина Высоцкая, UI/UX Дизайнер

Виктория Шкорова, учитель ИЗО

Марина Макарова, дизайнер

Сергей Ашуха, художник

Алеся Мурлина, художник, скульптор

Маргарита Трухова, рисовальщица

Артур Кирель, художник

Анастасия Булак, художница – акварелист

Юлия Бабкина, дизайнер

Андрей Чесноков, исполнительный продюсер

Лидия Погодина, студент

Вера Одынь, архитектор

Мария Белорусская, музыкант

Роман Аксёнов, художник

Андрэй Калавур, спецыяліст па маркетынгу Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

Віялета Саўчыц, медыя

Дмитрий Клечко, образование

Виктор Копытько, композитор

Александра Карнажицкая, сценограф

Светлана Голубовская, музыкант

Оксана Богданова, директор Мемориальный музей-мастерская З И Азгура

Софья Сапрыкина, врач

Алиса Прохорова, искуссствовед

Дар’я Бунеева, мастак

Дарья Лебедева, дизайнер одежды

Ольга Король, ремесленник

Наталья Дашко, дизайнер

Дмитрий Сковоронский, аккомпаниатор театральной студии

Наталья Мацевило, служащая

Екатерина Андреевна, дизайнер

Раиса Борушко Ремесленник

Валентина Правдина, сценограф

Кристина Храмая, живопись

Алена Гіль, мастачка

Евгения Летецкая, домохозяйка

Елена Янкович, дизайнер

Ліда Наліўка, літаратурная рэдактарка, перакладчыца

ЛюбовьСретенская, художник

Полина Тишина, иксусство

Виктор Довнар, художник БГТХИ

Raman Tratsiuk, аrtist

Анна Плащинская, ремесленник

Ольга Кириллова, пианистка Академия музыки

Мария Лазарчук, дизайнер

Юлия Арестова, офисный работник

Ольга Бубич, арт-критик

Виктория Позднякова, студент

Галина Романова, художник

Ольга Николаевская, театральный менеджер Театральная компания “МюзикЛэнд”

Дмитрий Каштальян, художник, график, иллюстратор

Катерина Синиченко, дизайнер

Дзмітрый Падбярэзскі, журналіст часопіс “Мастацтва”

Марина Напрусчкина, художница

Полина Питкевич, актриса Лаборатория социального театра ECLAB

Аляксей Талстоў, мастак, пісьменьнік

Валерия Фомина, бухгалтер Государственное учреждение «Мемориальный музей-мастерская З И Азгура»

Ольга Грицаева, художник театра БГМТ (Минск) БСХ

Екатерина Старкова, художник

Александра Галенко, художник

Алексей Окунев, музыка

Ольга Анисько, искусствовед

Елизавета Михадюк, художник-иллюстратор

Андрей Иванов, драматург

Екатерина Орабей, искусствовед

Ольга Буйк, художник оформитель в ГЦБС ГРОДНО отдел культуры и идеологии

Александра Лёгенькая, режиссёр любительского коллектива, педагог актерского мастерства в частной театральной школе

Ольга Ременица, библиотекарь

Лина Булыго, менеджер в сфере культуры

Андрэй Ганчароў, дызайн, тэатральная крытыка

Данголя Росицкайте, директор

Диана Бецун, художник-дизайнер, анимация

Елена Перовская, работник театра

Дарья Парфененко, научный сотрудник музея

Марина Деркач, работник театра

Елена Цветаева, современное искусство

Владимир Фещенко, научный сотрудник Институт языкознания РАН

Татьяна Качан, художник

Валерия Диденко, Музей современного искусства «Гараж»

Кирилл Хлопов, художник

Евгений Сиваков, музыкант

Татьяна Карпачева, художник

Дар’я Кулікова, мастачка

Алиса Фурсевич, специалист по обеспечению учебного процесса

Наталья Иванова, редактор

Илона Дергач, куратор

Жанна Гладко, художница

Андрей Королевич, кинематографист

Наталия Иванова, кинематографист

Марыя Бадзей, каардынатар праекта wir by

Юлия Ворик, актриса, менеджер театральных проектов

Юлия Шатун, кино

Наталья Барабошкина, сценарист

Полина Бутько, монтажёр на площадке Студентка БГАИ звукорежиссура

Людмила Перепечко, киностудия «Беларусьфильм»

Ксения Мялик, кинопроизводство Член союза кинематографистов, студент СПб киношколы телевидения

Марыя Рудзянкова, настаўніца Школа мастацтваў

Александр Свищенков, режиссер

Елизавета Дубинчина, иллюстратор

Дарья Волковец, актриса Театр “На Немиге”

Артём Бусел, звукорежиссер кино и ТВ

Аляксей Бусел, гукаінжынер Палац Рэспублікі

Анастасия Вязникова, художник

Екатерина Тарасова, режиссер, продюсер

Паліна Курановіч, навуковы супрацоўнік культурна-адукацыйнага аддзела БДМНАіП

Вячеслав Крук , звукорежиссер

Андрэй Клютчэня, кінавытворчасць Нацыянальная кінастудыя “Беларусьфільм”

Андрей Шеромов, звукотехник

Наталья Халанская, организация мероприятий, тайм-клуб « », Бобруйск

Надежда Абрамчук, режиссер

Ульяна Хрипко , художница

Андрей Шеромов, звукотехник

Наталья Олейник, библиотекарь ГУК “Борисовская центральная районная библиотека им И Х Колодеева”

Павел Олейник методист ГУК “Борисовская центральная районная библиотека им И Х Колодеева”

Александр Крашенинников, замуправляющего клуба “РЕПАБЛИК”

Камилла Арутюнян, студентка, бывшая работница галереи современного искусства

Диана Левданская, дизайн

Сергей Михаленко, председатель Союза фотографов Союз фотографов Беларуси

Андрей Стебурако, дизайнер

Вячеслав Абрамцев, сценарист, драматург

Наталья Подвицкая, актриса

Марыя Мароз, мастачка

Андрей Кудиненко, кинорежиссер Белорусский союз кинематографистов

Ирина Брижис, художник_аниматор

Анастасия Кардаш, театр

Сергей Бабенко, работник культуры

Владимир Римкевич, художник

Анжелика Мнацаканян, преподаватель английского языка

Алла Куркуль, кино

Рустам Агаев, радио

Екатерина Клёц, художница-график

Яна Шклярская , искусствовед Дарвиновский музей

Лариса Павлова, ремесленник

Баранкоўская Святлана, мастак

Анастасия Соколовская, художник-иллюстратор

Сергей Оганов, скульптор, член Союза художников РБ Союз художников РБ

Гэнік Лойка, скульптар

Александр Прохоров, художник-скульптор

Денис Кондратьев, художник-скульптор

Анастасия Тимченко, художник МГХК им А К Глебова

Жанна Морозова, ДПИ

Ганна Комар, паэтка, перакладчыца

Людмiла Скiтовiч, мастак тэатра

Александр Зименко, искусствовед Центр изобразительного и медиа искусства «Новая культурная иннициатива»

Юрий Соломонов, театральный художник

Антон Коляго, кинокритик

Віктар Старухін, мастак

Рената Степанова, дизайнер

Александра Граховская, дирижер

Сергей Стец, музыкант

Анастасия Хаминова, образование

Дина Данилович, кураторка, фотографка

Валентина Колесникова, художник, ремесленник

Марта Шматава, мастачка БСМ

Татьяна Кондратенко, художник БГАИ

Мария Чёрных, художник по костюмам

Анна Романова, искусствовед, независимый куратор

Анастасия Немчикова, кинокритик

Анна Савченко , кинорежиссер

Дина Жук, художница

Николай Спесивцев, художник

Ирина Дойникова, музейный работник

Евгения Есько, музейный работник, научный сотрудник

Алессандра Помарико, куратор, автор, педагог Free Home University, Italy

Николай Олейников, художник Что Делать, куратор Free Home University, музыкант группа Аркадий Коц

Кирилл Медведев, поэт, переводчик, музыкант группа Аркадий Коц

Олег Журавлев, социолог, музыкант группа Аркадий Коц

Анна Петрович, звукорежиисерка, муузыкант группа Аркадий Коц

Дмитий Виленский, художник группа Что Делать,

Ольга Цапля Егорова, художница, группа Что Делать

Нина Гастева, танц-художница, группа Что Делать

Алеся Арабей, музейный работник Национальный исторический музей Республики Беларусь

Любоў Лаппо магістр (сацыялогія мастацтва) Акадэмія Выяуленчага Мастацтва ў Варшаве

“Иван Стрельцов, критик и редактор

Spectate

ru”

Андрей Полупанов, режиссёр, тренер, руководител Мастерская социального кино, Киношкола-студия Андрея Полупанова

Юлия Чернявская, профессор

Вячеслав Сащеко, педагог, режиссер

Анастасия Щитцова, преподавание БГУКИ

Аляксандр Зімніцкі, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь

Геннадий Фомин, преподаватель БГУКИ

Элла Леванова, культура

Дмитрий Матуйзо, преподаватель БГУКИ, музыкант

Элина Дмитриева, культура

Антонина Щастливая, художник

Ольга Терешонок, преподаватель БГУКИ

Мария Фоменко, менеджер Фестиваль Пластформа

Наталья Пономарёва, художница

Алексей Лойко Национальный исторический музей Республики Беларусь

Анна Стальмах, преподаватель

Виктор Лобкович, продюсер

Аляксандра Ігнатовіч, рэжысёрка, выкладчыца

Янина Ращинская, режиссер

Дмитрий Лонский, звукорежиссер

Юрый Буцько, мантажор

Валерия Мандрик, сценарист

Екатерина Ромашко, Национальная киностудия Беларусьфильм

Надежда Колесова, художник по гриму

Алана Айвори, режиссер

Александра Бутор, кинорежиссер

Ольга Жарикова, преподаватель культурологии

Виталий Щуцкий, социолог, исследователь, арт-критик

Віктар Васіленя, кіраўнік Народнага ансамбля БДПУ ім М Танка

Елена Воробьева, художник

Аляксандр Замкоўскі, тэатр

Андрэй Вылінскі, перакладчык Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы

Павел Няхаеў, музыка, выкладчык, перакладчык

Алёна Мощёнок , искусствовед, старший научный сотрудник Национальный художественный музей Республики Беларусь

Александр Козлов, актёр

Григорий Хоронеко, музыкант Член союза музыкальных деятелей РБ

Анна Малиновская, культура

Александра Галак, арт-менеджер Национальный центр современных искусств Республики Беларусь

Ирина Скиженок, музейный сотрудник

Павел Васильев, художник

Денис Хворостов, фотография НЦСИ

Николай Михайлов, преподаватель БГУКИ, кафедра хореографии

Илья Малафей, культурный исследователь

Ольга Матусевич, художник

Вольга Вiшнёва, выставачная дзейнасць

Зміцер Вішнёў, літаратар, мастак

Надежда Евсеева, кастинг-директор

Андрэй Дурэйка, мастак

Кристина Баранова, художник-постановщик

Hanna Zubkova, аrtist

Мария Белькович, драматург

Инга Линдоренко, арт-менеджерка

Денис Романовский, художник

Наталья Сазанович, руководитель Народного ансамбля “Гаманіна” Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники

Абноўлены спіс падпісантаў можна знайсці тут

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРАМА: ТРУД И ЛЕНЬ ХУДОЖНИКА В БЕЛАРУСИ

0

Работа всегда репрессивна. Она привязывает к месту, навязывает более или менее устойчивые отношения субординации, дисциплины и власти. В моей трудовой книжке есть единственная запись об официальном трудоустройстве – месяц на стройке в 17 лет. Так получилось, что путь академического образования – бакалавриат, первая и вторая магистратура – помог сформировать некоторую автономную от работы зону для самообразования, интересных для меня проектов, отдыха. С другой стороны, фриланс в культурном поле Беларуси также является сферой изощренной эксплуатации: написание статьи за 30 евро, большая коллективная выставка с новыми работами за 1200 евро, фестиваль за 180 американских долларов, бесплатная редактура, психологическая помощь и консультирование художников.

Введение закона о тунеядстве в 2015 году стало определенным порогом. К общему фону эксплуатации добавилось принуждение к работе: вернулась дисциплинарная рука, заставляющая трудоустраиваться и забирающая деньги из кармана, если ты отказываешься это делать. Она нежно следит за культурными работниками, за больными, нищими и анархистами. Формы контроля, не характерные для развитого капитализма, среди которых картотеки налоговой службы, почтовые извещения, аресты, штрафы и, наконец, полицейское насилие над несогласными с законом. Естественно, что власть резиновой дубинки соседствует и переплетается с самодисциплиной, микрополитиками власти и экономическими механизмами общества развивающегося авторитарного капитализма.

1. ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕНЬ И ПРИНУЖДЕНИЕ К ТРУДУ

В своем незаконченном из-за лени важном тексте «Похвала Лени» хорватский художник Младен Стилинович пишет: «Лень – это отсутствие движения и мысли, это время бездействия – амнезия. Это еще и безразличие, вглядывание в ничто, импотенция. Это и просто тупость, мука, бесполезное напряжение. Все эти добродетели лени важны для искусства. Знать о лени – этого мало, ее надо практиковать и совершенствовать». Учась у капитализма и социализма, Стилинович говорит, что на Западе искусства больше нет: есть конкуренция, производство объектов, выставочная система, иерархии. Восток (Восточная Европа) всегда же оставлял зазор, в котором художник мог развернуть свою практику вне рынка и экспертизы. Текст Стилиновича – это не эстетизация и эссенциализация лени, но скорее характеристика места искусства в системе позднего социализма и во время переходного периода: неустойчивость его форм, отсутствие эквивалентности и формализованности экономических отношений. Это место кочегарных и сторожевых постов, которые захватывались интеллигенцией, чтобы освободить место для искусства и исследования, которые затем, впрочем, не будут конвертированы в экономический капитал. Контрпроизводительная сила работы. Эти «низкие» места труда были важны как элемент противостояния принуждению к труду, попытка обойти идеологические ритуалы, вырвать часы времени, свободного от «общественно полезного труда», санкционированного государством. Закон об обязательном трудоустройстве «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеядцами, паразитами), уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни», принятый в 1961 году, выполнял в первую очередь функцию идеологического контроля, что в 1980-х годах привело к формированию различных практик субверсии, ухода от принуждения к работе.

С падением Советского союза, принуждение к труду было интернализировано: работа стала нужна, чтобы не умереть от голода и бедности. С приходом западных фондов, лени стало еще меньше. Необходимо было понять механизм работы западного культурного поля: строить карьеру, получать признание, работать над проектами. 2 апреля 2015 года в Беларуси вступил в силу Декрет № 3 президента республики Беларусь о введении налога на тунеядство (Декрет «О предупреждении социального иждивенчества»). Декрет заключается в следующем: граждане, которые 183 дня были безработными, в течение календарного года должны заплатить налог в размере 20 базовых величин (на лето 2017 года – около 200 евро). По сути, старая форма принуждения к труду, но в новой идеологической оболочке и новых режимах экономической эксплуатации, вернулась на место.

Дарья Данилович. “Инкубатор труда” – оказание помощи пострадавшим от Декрета. Скриншот из видео.

Несмотря на то, что теме труда и лени художника в искусстве Восточной Европы всегда уделялось большое значение, в Беларуси по ряду причин эта тема только начинает занимать важное место. Cами экономические условия способствуют этому – отсутствие закона о фрилансе, криминализация зарубежного финансирования, невнятный статус культурной работы, отсутствие образования и частного капитала в сфере искусства.

В случае Беларуси 2010-х, этот закон был принят прежде всего в попытке найти деньги для бюджета во время экономического кризиса. Если декрет в первую очередь направлен на беларусов, работающих за границей и не уплачивающих налог в стране, то неожиданным образом директива проливает новый свет на социально-незащищенные виды труда: труд матери-домохозяйки, дешевый труд художника и фриланс журналиста. По сути, закон является мощным инструментом контроля, а также показывает полную эрозию концепта «социального государства», столь активно эксплуатирующегося в лукашенковской Беларуси. Это своего рода авторитарная мера крайней экономии: социальная сфера не просто урезается как в неолиберальных капитализмах, но вырывается из рук больных, нетрудоспособных и анархистов, и дисциплинирует всех остальных (хочешь получать «бесплатное» образование и медицину – работай!), полностью разваливая социальное государство и его в корне социал-демократическую идею социальной защищенности. Единственное отличие заключается в том, что, с введением этого закона, контроль работает не столько через уровень идеологии, сколько через экономику: не хочешь подчиняться – заплати!

На фоне крайне тяжелой экономической ситуации закон (его правоприменение началось спустя год, когда вступил новый налоговый цикл) вызвал одну из самых мощных волн гражданских социальных протестов, неаффилированных с официальными политическими партиями или движениями. Сперва протесты проходили без вмешательства властей, однако уже с начала марта ОМОН начал задержания и разгоны. 15 марта в Минске прошел санкционированный марш против Декрета, после которого сотрудники ОМОНа в штатском задержали в общественном транспорте ехавших с акции анархистов, а также других пассажиров. Всех их, основываясь на лжесвидетельствах омоновцев, приговорили к административному аресту сроком от 12 до 15 суток. 24 марта количество задержанных превысило 300 человек, на десятки людей были наложены штрафы. Демонстрация 25 марта была фактически заблокирована властями: городской транспорт не останавливался в этой части города, милиция и ОМОН задержали практически всех прохожих, колонна анархистов была схвачена еще на подходе к месту проведения акции.

Выставка Максима Сарычева «Слепая Зона», которая прошла незадолго до этих событий, в феврале 2017 года, в минском выставочном пространстве ЦЭХ, была посвящена как раз этой теме: бессилию перед полицейским аппаратом, страху и паранойе перед возможным обыском и задержанием, психологическому и физическому насилию, которые были метафорически переданы через мрачные изображения искореженных рекламных щитов после шторма 2016 года, тревожные пейзажи и вырытые ямы, иллюстрации с изображением тел с наиболее уязвимыми местами для ударов. Неудивительно, что активистка, изображенная на одном из портретов серии, и в этот раз оказалась за решеткой.

2. ФРИЛАНС И СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ

В интервью немецкой художнице Хито Штейрель, Олег Фонарев, украинский разработчик и программист, приводит пример трансформации глобальных экономических связей, используя понятие «ниаршора» в противовес понятию «оффшора». В сфере информационных технологий, страны Восточной Европы стали играть место аутсорсированного труда – компетентного, высокотехнологичного и дешевого. Неудивительно, что в самой близи реальных боевых действий также разрабатываются виртуальные военные симуляторы, компьютерные игры и 3Dграфика. Это характеристика одной из нескольких тенденций, определяющих восточно-европейские режимы труда и отдыха. Если работа программиста вытягивает уровень средней зарплаты к своему высокому горизонту, то работа культурного работника остается ее горизонтом нижним. Так, работа библиотекаря считается одной из самых низкооплачиваемых, полная ставка которой с учетом премий равняется 160 евро (на лето 2017 г.). Введение Декрета о тунеядстве стало катализатором обсуждения труда и статуса работы художника, как ее можно определять, оплачивать и защищать.

Если закон о предотвращении социального иждивенчества в Беларуси все-таки в первую очередь фокусируется на «черной» экономической деятельности, то именно в сфере культуры он вскрывает свои идеологические эффекты.

Как художнику избежать уплаты налога на тунеядство?

Стать фрилансером, получить статус творческого работника, организовать фиктивную секту, совмещать художественную практику с другой официально зарегистрированной работой, стать членом официального союза художников, дизайнеров или архитекторов, учиться за границей, получить справку об инвалидности, уехать в деревню и получить разрешение колхоза на работу с землей, быть ремесленником.

Все эти формы ухода от налога практикуются и обсуждаются в художественной сфере. Поскольку средний уровень дохода художника является крайне низким, и отсутствует более-менее вменяемое законодательство о фрилансе, совмещение нескольких профессий (программиста и фотографа, дизайнера и художника) остается наиболее распространенным.

В Беларуси официальная политика Министерства культуры признает в первую очередь структуры, принципиально не изменившиеся с советского времени: например, Союз художников или Академию искусств. Очевидно, что во многом это происходит для поддержки уровня идеологического контроля. В то же время активно начали зарабатывать символический капитал частные корпорации или предприятия, основанные на олигархических деньгах, как например проекты Белгазпромбанка (дочернее предприятие «Газпрома») или «Дом Картин» (проект сбежавшего украинского олигарха Игоря Якубовича). Эти пересечения рождают гибридные институциональные формы, совмещающие бюрократическое управление, частный капитал и идеологическую цензуру. Все официальные члены союзов художников, дизайнеров, архитекторов освобождаются от уплаты налога, что как раз показывает на директивный способ управления культурой.

Фриланс художники, дизайнеры и фотографы остаются за легальными рамками закона о тунеядстве. Несмотря на то, что существуют способы легализации (например, через оформление ИП), многие из них остаются грабительскими на практике.

Для тех, кто не состоит в официальных союзах (чтобы стать членом Союза художников, необходимо иметь высшее художественное образование в беларусских учебных заведениях и участие в республиканских выставках), существует вариант подачи заявления на рассмотрение присвоения статуса творческого работника. В комиссию, выносящую решение о том, является ли заявитель творческим работником, входят все те же бюрократы и главы официальных союзов. Возглавляет комиссию первый заместитель министра культуры. Так, известны случаи, когда музыканты, пишущие электронную музыку не получают сертификат из-за незнания партитур и нот; живопись художников может быть слишком абстрактна или недостаточно академична; заявителю не хватает рекомендаций и упоминаний в государственной прессе.

На сегодняшний день Декрет всего лишь заморожен на год, и неизвестно, что принесет следующая весна: движения протестов и низовой кооперации, реальный профсоюз культурных работников, платформы и новые формы кооперации? Или же, как это часто бывает, молчание, апатию, закрытость в своих студиях и мастерских.

3. СООБЩЕСТВА, ФИКТИВНЫЕ РЕЛИГИИ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДРАМА

Сложно сказать, что в истории беларусского искусства художники часто задавали вопросы, связанные с изменениями структур труда, условиями работы своего поля и экономикой. В 2000-е Марина Напрушкина разговаривала с городскими планировщиками и архитекторами, Александр Комаров сравнивал работу сибирских шахт и франкфуртской биржи, группа «Бергамот» во время перформанса кидала монеты в галеристку и выясняла статус художника. Более молодое поколение художников напрямую стало критиковать условия своей работы: художественную рутину и расхожие проблемы восточно-европейского искусства, такие как нехватка выставочных пространств, коррупция, непотизм и консервативность художественного мейнстрима. Акции и суд против Национального центра современных искусств Алексея Толстова, фотомонтажи Сергея Шабохина о фиктивном закрытии всех мест, связанных с искусством в Минске, его серия нелегальных лекций для студентов Академии искусств, запуск выставки «Диплом» о критике системы художественного образования, работы Жанны Гладко, в которых она рассматривает незащищенный и невидимый труд-заботу художницы и иерархию в художественной системе.

Группа eeefff Дины Жук и Николая Спесивцева с самого начала своей практики интересовалась, как меняется труд в его современном цифровом нематериальном состоянии, как работает его автоматизация, соприкосновение его человеческой и не-человеческой стороны, интерфейс, алгоритм. Группа eeefff является частью как «Работай Больше! Отдыхай Больше!», так и «Летучей Кооперации» – проектов, которые предложили новый взгляд на соотношение труда и отдыха после выхода Декрета о тунеядстве.

Серия мероприятий «Работай Больше! Отдыхай Больше!» была разработана с целью рефлексировать об опыте работы и отдыха, продуктивности и лени, интенсификации, смешения, взаимопроникновения разных трудовых режимов. Рабочую группу (Дина Жук, Николай Спесивцев, Оля Сосновская, Алексей Борисёнок) интересовали вопросы не только условий работы художников и кураторов, но и диспозиция труда в целом. Задача проекта и приглашение к участию делали акцент на том, как меняется эта конфигурация, как работают классический завод и корпорация (например, «Беларуськалий»), выкачивающие ресурсы из земли, и новый тип экономики, которая выкачивает эмоциональные и когнитивные компетенции: аутсорсинговый труд программистки, изматывающий труд активиста, репродуктивный труд женщины, отдых рейвера, отдых философа, отдых заводского рабочего. РБ!ОБ! – это прежде всего попытка изобрести пространство, в котором в разных дискурсивных и перформативных форматах можно обсудить эти сюжеты не только в рамках местного узкого культурного поля, но в более широкой восточно-европейской перспективе, где есть возможность пригласить друзей и коллег, создавая мощное, заряженное аффектом со-участия, событие.

В 2016 году РБ!ОБ! было посвящено картографированию понятий, связанных с культурой позднего капитализма, аффектов работы и отдыха: лени, гедонизма, сверхпродуктивности, усталости, психологического стресса. В 2016 году группа художников «Летучая Кооперация» начала разрабатывать проект уклонения от Декрета о тунеядстве. При внимательном чтении текста Декрета группой было обнаружено, что от налога освобождаются «священнослужители, церковнослужители религиозной организации, участники (члены) монастыря, монашеской общины». Эта строка закона послужила разработкой фиктивного культа «Экзокоид». Для формирования культа, связанного с летучей рыбой, была создана фиктивная секта со своей историей, ритуалами, местами культа и протоколами. В рамках выставки «Политика хрупкости» в галерее «На Шаболовке» (Москва) «Летучая Кооперация» приглашала посетителей стать прихожанами. Документы были сданы в налоговую, но, возможно, не были рассмотрены из-за приостановки действия Декрета. Организация культа – это в данном случае не нью-эйдж, спиритуалистическая практика, а выработка низовых форм кооперации и самоорганизации (один из главных концептуальных горизонтов ЛК), создание новых систем родства и дружбы.

Подобный квазирелигиозный ответ на Декрет о тунеядстве отсылает к постсоветской популярности мистических культов, воплощенных, например, в гипнозе и заговаривании воды, и к черной экономике – вкладам, финансовым пирамидам, спекуляциям. Видео-работа художницы Дарьи Данилович также основывается на этих феноменах: в серии видео фиктивная организация «Международный» заговаривает воду для «сохранения» от действия Декрета и вводит новую экономическую систему бартера трудовых дней, критикуя формальность статуса тунеядца. Формально этот статус может быть использован по отношению к лицу, которое работало меньше 183 дней в году.

Дарья Данилович. Сеанс энергетического излечения от тунеядства. Заряд воды. Скриншот из видео.

В 2017 году РБ!ОБ! призвал посмотреть на процессы, развивающиеся на разных скоростях, и на их совместную работу, пересечения и поломки при помощи абстрактной машины «трансмиссии»: «воображаемого инструмента по управлению акселерацией, который предполагает соприкосновение шестеренок: тел, объектов, историй и аффектов». Термин «добывающий капитализм» (extractive capitalism), с которым работает исследовательница Саскиа Сассен в своей антропологической поэме «Expulsions» 2014 года, объясняет, как работает современный капитализм, и подводит под общий знаменатель различные процессы извлечения прибыли из земли и из тела. Новая фаза капитализма, более не связанная исключительно с модернистской продуктивностью, массовым потреблением и оборотом товаров, скорее представляет собой гигантский механизм извлечения ценности из человечества и природы, с постепенным высасыванием всех возможных ресурсов, включая жизнь, психические и когнитивные способности, а также биосферу.

Так например, Владимир Грамович описывает ситуацию корпорации «Беларуськалий» и города Солигорска, построенного для добычи калия – основы процветания Республики Беларусь и миллиардов тонн калия, выкопанного в 2003 году. Используя риторический пример, художник предлагает заполнять эти образовавшиеся полости искусством в качестве корпоративных коллекций (примером которой является коллекция другой корпорации – Белгазпромбанка). С другой стороны, в рамках серии мероприятий обсуждалось тело как другая полость выкачивания и наполнения аффектом: в дискуссиях, посвященных эмоциональному труду (Ира Кудря) и эмоциональному выгоранию (Таня Сецко).

Лина Медведева и Максим Карпицкий организовали показ беларусского советского фильма начала 1980-х «Его отпуск», сюжет которого разворачивается вокруг рабочего-передовика Кораблева, который устанавливает, что причиной постоянных проблем с производством продукции являются некачественные детали смежников. Кораблев берет отпуск, едет в другой город на завод «Красный луг» и устраивается на работу, скрывая истинный мотив приезда. Он собирается переналадить оборудование в цеху, где выпускаются детали для его родного завода.

Фильм вкладывается в такое жанровое обозначение как «производственная драма», и этот термин за рамками советского жанрового кино, мне кажется, может описывать многие из тех поверхностей, которые деформируются под действием добывающего капитализма. В целом, я бы предложил рассматривать эти художественные реакции на Декрет о тунеядстве как такого рода производственную драму, которая вскрывает и анализирует не только индустриальный труд, но и то, как психические, эмоциональные и когнитивные компетенции становятся частью того, что также было названо добывающей машиной капитализма в условиях авторитаризма в Беларуси.

*Это эссе было впервые опубликовано в Hjärnstorm nummer 132: Belarus/Sverige в 2018 году и отредактировано для публикации на Status Platform в июле 2020. 

Алексей Борисенок

Алексей Борисенок – куратор, писатель и организатор, который в настоящее время живет и работает между Минском и Веной. Он является членом художественно-исследовательской группы Проблемный коллектив и рабочей группы Работай Больше! Отдыхай Больше! Он пишет об искусстве и политике для различных журналов, каталогов и онлайн-платформ. Его тексты публиковались в таких изданиях, как «pARTisan», «Художественный журнал», «Springerin», «Hjärnstorm», «Paletten», «syg.ma». В настоящее время его основным исследовательским интересом является темпоральность постсоциализма.